نمایش 1 - 1 از 1
گرفتار گرداب مذاکره نشویم؛
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که”درون زا و برون نگر بودن” بال های اقتصاد مقاومتی اند که بر داشته های درون و وسط معرکه بودن تکیه دارند و اما اینجا نمی توان از نقش کلیدی رسانه ها برای فرهنگ سازی در ایجاد یک گفتمان جهادی تعاملی بین مردم و مسئولان غافل ماند، چرا که مطالبه گری رسانه ها می تواند تکمیل کننده زنجیره عملیاتی شدن طرح های اقتصادی باشد.
09/05/1399 - 09:20
اشتراک در بودجه مذاکره اقتصاد