نمایش 1 - 1 از 1
همدلی را در انجمن حمایت از زندانیان تمرین کنیم؛
پشت میله های آهنی منتظر چشیدن طعم دلچسب آزادی به ذائقه شان هستند، و این اتفاق برای هر کسی ممکن است اتفاق بیافتد چرا که حادثه خبر نمی کند و یک غفلت کوتاه سرنوشتی تلخ را رقم می زند
12/05/1399 - 11:31
اشتراک در حمایت از زندانیان