نمایش 1 - 1 از 1
در کمتر از ۲۴ ساعت پس از صدور دستور قضایی:
صالحی از آغاز روند بارگیری و ارسال محموله ۱۰۰۰ تنی مرغ وارداتی از بندر شهید رجایی بندرعباس به سراسر کشور خبر داد.
05/06/1400 - 08:45
اشتراک در بندر شهیدرجایی بندرعباس مرغ وارداتی