نمایش 1 - 1 از 1
از روزی که عملیات فرار شش اسیر فلسطینی از زندان فوق امنیتی جلبوع صورت گرفت یک سؤال ذهن مخاطبان را به خود مشغول کرده: اینکه اسرا خاک این تونل را چطور از چشم زندانبان مخفی کردند و به بیرون انتقال دادند.
06/17/1400 - 11:16
اشتراک در جلبوع تونل خاک اسرای فلسطینی