پیغام خطا

  • Notice: Trying to get property of non-object در block_block_view() (خط 247 از /home/korangir/domains/korang.ir/public_html/modules/block/block.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object در block_block_view() (خط 247 از /home/korangir/domains/korang.ir/public_html/modules/block/block.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object در block_block_view() (خط 247 از /home/korangir/domains/korang.ir/public_html/modules/block/block.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object در block_block_view() (خط 247 از /home/korangir/domains/korang.ir/public_html/modules/block/block.module).

تازه ترین مطالب

تاریخ : 3. دى 1397 - 19:24   |   کد مطلب: 30034
کبودراهنگ بزرگترین شهرســتان اســتان همــدان از حیــث مســاحت و چهارمیــن رتبه جمعیتــی آن را دارد. در گردشــگری، صنعــت،کشاورزی و مســائل نظامی مهمترین شهرستان اســتان همدان بــوده و حائز اهمیــت در غرب کشور و ایران اســت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کورنگ ؛ کبودراهنگ بزرگترین شهرســتان اســتان همــدان از حیــث مســاحت و چهارمیــن رتبه جمعیتــی آن را دارد. در گردشــگری، صنعــت،کشاورزی و مســائل نظامی مهمترین شهرستان اســتان همدان بــوده و حائز اهمیــت در غرب کشور و ایران اســت. شــهرک صنعتی ویان درکبودراهنگ بزرگترین شــهرک صنعتی استان همدان بوده و تنهــا نیروگاه حرارتی اســتان درکبودراهنــگ واقع اســت. از جاذبه های مختلف گردشــگری مهمترین نقطه توریستی استان درکبودراهنگ واقع است، غار علیصدر کبودراهنگ که هــدف اغلب گردشــگران داخلــی و خارجی واردشده به استان همدان است به تنهایی موضوع مفصلی برای توســعه اســتان همــدان و غرب کشور اســت. همچنین مهمترین پایگاه هوایی و پدافند غرب کشور در این شهرســتان واقع شده است که فرماندهی ارشــد نظامی کل استان بوده و پتانســیل بزرگی برای این شهرســتان است. از حیث کشــاورزی کبودراهنــگ درتولید بیش از یک سوم گندم استان ســهیم بوده و در درصد تولید ســایر محصولات کشــاورزی آن نیز کمتر از ســایر مناطق استان نیســت. در حوزه نیروی انسانی از گذشــته تا به امروز کبودراهنگی ها در تمامی حوزه های مســئولیتی اســتان و کشــور در بالاترین ســطوح ایفــای نقــش نموده اند و خدمات شــایانی را ارائه کرده انــد؛ به عنوان مثال هم اکنون ســکاندار عرصه پرتاطــم اقتصادی کشــور، جناب آقای دکتر همتی است که ریاست بانک مرکزی جمهوری اســلامی ایران را دارد. در حوزه ورزش نیز همین مســئله نمایان است و از پنج نماینده ورزشی اســتان همدان در بازی های آســیایی جاکارتا دو نفر از شهرستان کبودراهنگ بوده اند. وســعت آن کمــی بیشــتر از یک پنجم مساحت اســتان همدان است اما با داشتن همه این مواهب حــال کبودراهنگ خوب نیســت در موضوع صنعت مشــکات عدیده باعث تعطیلی برخــی واحدهای صنعتــی شــده و برخی دیگر تنها قسمتی از ظرفیت خود را تولید می کنند. درگردشگری، مهمترین هدف گردشگران به همدان غار علیصــدر کبودراهنگ اســت و برنامه ریزی موجود باعث شده اســت که گردشگر حتی نداند که این جاذبه در کبودراهنگ قرار دارد و همچنین کبودراهنگ ســهمی از درآمد آن ندارد. تابلوهای موجود، گردشــگر را از دروازه های کبودراهنگ به سمت شهر همدان می کشاند و علیصدر را در حد یک روستای گردشگری کوچک نگه داشته است و متأســفانه در تبلیغات آن نیز از نام کبودراهنگ اثری نیست. در شــهر کبودراهنگ و روستاهای گردشــگری آن کمتریــن امکانات گردشــگری از رســتورانها، پارکها، تفرجگاههــا، هتلها ومهمانپذیرها وجود ندارد. کبودراهنگ از تبعیض و اســتضعاف و اســتثمار در زمینه های یاد شده به ســتوه آمده اســت وقتی میبیند مسئولین این حوزه غار علیصدر را به نــام همدان معرفی می کنند تا نداشته خود را با داشته کبودراهنگ پر کند. ظرفیتهای گردشــگری کبودراهنگ بسیار غنی تر از آن اســت که گفته شــد و به دلیل آنکه منافع بزرگترین موهبت گردشگری اش مصادره می شــود از ظرفیت های گردشــگری آنچنانکه باید شکوفا نمی شود. در موضوع کشاورزی حال شهرستان وخیم تر اســت؛ نیروگاه شهید مفتح کبودرآهنگ با شــعار صنعتی کــردن منطقه وارد این شهرستان شــد و نه تنها به صنعتی شدن آن کمکی نکرد بلکه با مصــرف میلیونها مترمکعب از آب سفره های زیرزمینی که متعلق به نسلهای آینده است کشاورزی را به سمت تعطیلی کشاند.

 

درگذشته ای نه چندان دور هیچکدام از روستاهای شهرســتان مشــکل تأمیــن آب نداشــته اند و هم ً اکنون تقریبا اغلب روســتاها و حتی شهرها مشــکل تأمیــن آب در مصارف مختلــف دارند. علت عمده آن نیز برداشت بیرویه آب و بالأخص در مصارف کشــاورزی و نیروگاه حرارتی اســت.  فشــار خارج از توان حوزه کشــاورزی در مصرف آب کبودراهنگ را به ســمت بیابانی شدن سوق داده است و هم اکنون در بخشی از آن طرح های بیابان زدایــی در حال اجرا اســت. از ابتــدا قرار مسئولین با کبودرآهنگ چیز دیگری بود تصمیم بر این بــود که صنایع اقمــاری در اطراف نیروگاه فرصت های شــغلی دیگری بیافرینند که فشار از بخش کشاورزی کمتر شود و در صنعت جایگزین شــود. به عنوان مثــال: در طــرح ماشین ســازی کبودراهنــگ بــه نــام کارخانــه خودروســازی ســینا این امر اتفاق نیفتاد و آنچــه باقی مانده اســت هکتارها زمین دیوارکشــی شــده به نام خودروسازی سینا است؛ بدون آنکه کوچکترین حرکتی برای احداث کارخانه انجام شود. در دیگر صنایع موجود مانند مجتمع فولاد ویان و ســایر کارخانه ها نیز باید بررســی های لازم انجام شود و بررســی شــود که چه منافعی برای شهرستان کبودراهنگ داشــته اند و چند درصــد نیروهای کارگری، فنــی و اداری خود را از این شهرســتان تأمین می کنند و در به اســتضعاف کشیده شدن کبودراهنگ در این بخش به این موضوع اشــاره می کند کــه صنایع، حتی نامــی از کبودراهنگ را بر روی آدرس خود در محصولات نمی نویســند وبه کیلومتر 45همدان- تهــران اکتفا می کنند و این بزرگترین ظلمی اســت که می توان به یک شهرســتان نمود که آن تضییع حقــوق فرهنگی یک شهرستان است. همزمان با سایر نقاط کشور اجرای سیاســت های غلط در بخش کشــاورزی یکی دیگــر از علتهای مهم مشــکات به وجود آمده است.
نبود تفکر ســود و زیــان در برنامه ریزی های کان کشــاورزی در عرصه سیاســتگذاران این حوزه به شهرســتان کبودراهنگ نیز آسیبهای جدی وارد کرده اســت. بســیاری از کشــاورزان کمترین فایــده را از کشــاورزی می بینــد و آن اشتغال صرف اســت که بخش بزرگی از جامعه مشــغول کشــاورزی هســتند بدون آنکــه خود بفهمند یا بتوانند جلوی آســیب های جدیتر به آب وخاک شهرســتان را متوجه شوند. آنچه گفته شد نشــان از وخامت اوضاع در سوء مدیریت از منابع شهرســتان اســت اما راه حلهای زیادی برای برون رفــت از این شــرایط وجــود دارد که مهمتریــن آنها بازنگــری در همه پتانســیل ها اســت به طوریکه منافع خود شهرستان را تأمین نماینــد. از تابلوهــای ســر درب آنهــا گرفته تا تبلیغــات تلویزیونی که بروشــورها و آدرسهای روی محصولات که ابتدایی ترین حق شهرســتان یعنی حقــوق فرهنگــی آن احقاق شــود. دیگر مسئله ای که میتواند کبودراهنگ را نجات دهد، بازنگری نقشــه حضور گردشگر اســت، نقشه ها باید بازنگری شــود و این منافع در جهت توسعه خود شهرســتان تغییــر کند. جــاده بین المللی
کبودراهنــگ- زنجان از دیگر طرحهایی اســت که با اجــرای بخــش باقیمانــده از آن وضعیت کبودراهنــگ بهتر خواهد شــد و در مســیر این جاده کبودراهنگ، شیرین ســو و گل تپه توسعه پیدا خواهنــد کرد و مردم پرتــاش و انقلابی آن شاهد شکوفایی این شهرستان خواهند شد و اگر کبودراهنگ توســعه پیدا کند بیش از یک پنجم استان توسعه پیدا کرده است؛ بنابراین مسئولین استان همدان باید به این نکته مهم دقت نمایندکه راه توسعه استان همدان از شهرستان های آن می گذرد و در این مســیر کبودراهنگ از گذشته تابه حال برای توسعه اســتان، مهم بوده، هست و خواهد بود.

ناصر قیطاسی

انتهای پیام/رستمی

دیدگاه شما

سایت رهبر معظم انقلاب
شبکه اطلاع رسانی دانا
پایگاه خبری نافع همدان